globalworth-tower

POLITYKA PRYWATNOŚCI GLOBALWORTH

 I.      WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółki z Grupy Globalworth, określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także wskazuje przysługujące Ci prawa.

Użyta w niniejszej Polityce nazwa „Globalworth” oraz sformułowania takie jak „my”, „nasze”, odnoszą się do odpowiedniego podmiotu z Grupy Globalworth, który w konkretnym przypadku jest administratorem Twoich danych osobowych.

 II.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest ta spółka z Grupy Globalworth – w każdym przypadku mająca siedzibę w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa – z którą wchodzisz w relacje, w związku z którymi przetwarzane są Twoje dane osobowe, tj. spółka:

a)      z którą kontaktujesz się korespondencyjnie, mailowo lub telefonicznie;

b)      z którą łączą Cię relacje biznesowe, np. jesteś stroną umowy zawartej z daną spółką albo działasz w imieniu i na rzecz naszego kontrahenta;

c)       do której aplikujesz o pracę;

d)      zarządzająca lub będąca właścicielem nieruchomości z której korzystasz;

e)      kierująca do Ciebie swoje działania marketingowe.

Listę naszych spółek wchodzących w skład Grupy Globalworth w Polsce, będących Administratorami danych w powyższych relacjach, znajdziesz w pkt XI poniżej.

Informacja o konkretnym administratorze, celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, jest przedstawiana każdorazowo najpóźniej w momencie kiedy podasz nam swoje dane osobowe lub – w przypadku pozyskania Twoich danych od osoby trzeciej – w terminie przewidzianym przepisami RODO.

Relacje łączące Cię z polskimi spółkami z Grupy Globalworth i związane z nimi cele przetwarzania danych opisuje pkt V poniżej.

 III.    KONTAKT Z GLOBALWORTH W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt II powyżej z dopiskiem „RODO” lub pod adresem e‑mail: rodo@globalworth.pl.

W przypadku spółki GW Tech sp. z o.o., która powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e‑mail: gwtech.iod@olesinski.com.

 IV.    ŹRÓDŁO DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA

Twoje dane zostały pozyskane od ich administratora, będącego naszym kontrahentem, bezpośrednio od Ciebie lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy, komunikacji, rekrutacji, przebywania na zarządzanym przez nas obszarze, udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz akcjach marketingowych.

 V.     CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj relacji nas łączy. Poniżej znajdziesz cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w zależności od tej relacji.

1. Komunikacja

W przypadku skierowania do nas korespondencji (e‑mail, poczta tradycyjna, formularze internetowe), która nie jest związana z zawartą z nami umową lub świadczonymi przez nas usługami, Twoje dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. W przypadku kontaktu telefonicznego, możemy zażądać od Ciebie podania danych osobowych, tylko wówczas jeżeli będzie to niezbędne do rozwiązania sprawy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z naszą działalnością gospodarczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Relacje biznesowe

W ramach relacji biznesowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umowy łączącej nas z Tobą lub kontrahentem, z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz, w tym także działań podejmowanych przed zawarciem umowy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)      wykonanie umowy, której jesteś stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)      wypełnianie obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c)       nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji umowy zawartej z Tobą lub z kontrahentem, z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz oraz obsłudze, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Rekrutacja

Przekazane przez Ciebie dane osobowe w ramach prowadzonych postepowań rekrutacyjnych, przetwarzamy w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury i realizacji procesu rekrutacji oraz – jeżeli wraziłeś taką zgodę – na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)      wypełnianie obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Kodeksu pracy, jeżeli preferowaną formą współpracy jest umowa o pracę) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)      podjęcie działań przed zawarciem umowy, której będziesz stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)       Twoja zgoda, jeżeli wyraziłeś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach, w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, jak również w niektórych przypadkach pozyskania danych nie bezpośrednio od Ciebie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d)      nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności oraz obsłudze, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Monitoring oraz korzystanie z nieruchomości

Jeżeli przebywasz lub korzystasz z należących do nas lub wynajmowanych przez nas nieruchomości, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości, w szczególności w celu prowadzenia książki wejść i wyjść, zapewnienia kontroli dostępu oraz monitorowania zdarzeń.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zarządzaniu nieruchomością, zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości oraz obsłudze, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Marketing oraz organizacja wydarzeń i eventów

W ramach podejmowanych przez nas działań marketingowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłki newsletterów oraz powiadomień, organizacji wydarzeń odbywających się na terenie naszych nieruchomości, w tym rejestracji na te wydarzenia, oraz innych działań o podobnym charakterze.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)      Twoje zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b)      nasz prawnie uzasadniony interes lub strony trzeciej, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz prawidłowej obsługi wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 VI.    ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Globalworth oraz podmiotom współpracującym z nami, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, podmiotom zarządzającym naszymi budynkami i ich najemcom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne oraz IT, organizacyjne i doradcze, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa lub które wykazały swój uzasadniony interes w dostępie do danych, podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, firmom ochroniarskim oraz podmiotom nas finansującym.

 VII.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy, w zależności od celów przetwarzania (decyduje najdłuższy ze wskazanych poniżej okresów):

a)      przez okres obowiązywania umowy;

b)      do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa;

c)       do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;

d)      na czas trwania wydarzenia lub eventu;

e)      przez okres trwania rekrutacji albo okres 1 roku od otrzymania aplikacji – w przypadku danych osobowych otrzymanych w związku z rekrutacją, w stosunku do których wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;

f)        do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – naszego lub strony trzeciej;

g)      do czasu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się na jej podstawie.

 VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych;

b)      prawo do sprostowania danych osobowych;

c)       prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;

d)      prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Twojej zgody lub umowy i przesłania ich do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe;

e)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – naszego lub strony trzeciej;

f)        prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 IX.    ZATOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

We wskazanych w pkt V powyżej relacjach, które nas z Tobą łączą, nie przetwarzamy danych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 X.     TRANSFER DANYCH POZA EOG

Twoje dane osobowe co do zasady będą przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach, dane mogą być przekazane do naszych partnerów, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Taki transfer danych może mieć miejsce jedynie w niezbędnym zakresie, związanym z naszą współpracą z tymi partnerami oraz w celu realizacji naszych wewnętrznych celów administracyjnych. Dokładamy starań aby dane były przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku takiej decyzji Komisji, bezpieczeństwo danych zapewnią stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możesz otrzymać kopię tych zabezpieczeń, kontaktując się z nami (dane w pkt III powyżej).

 XI.    PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII.   LISTA SPÓŁEK Z GRUPY GLOBALWORTH w POLSCE – ADMINISTRATORÓW DANYCH

Administrator Adres Kontakt w sprawach RODO
GPRE Management sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
GPRE Property Management sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
A4 Business Park sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Artigo sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Nordic Park Offices sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Bakalion sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Quattro Business Park sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Centren sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Lamantia sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Dom Handlowy Renoma sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
DH Supersam Katowice sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Dolfia sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Ebgaron sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Rondo Business Park sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
West Link sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Gold Project sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Hala Koszyki sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Imbali sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Ingadi sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Kusini sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Lima sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Podium Park sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Tryton Business Park sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Spektrum Tower sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
West Gate sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Warta Tower sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
Warsaw Trade Tower 2 sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl
GW Tech sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa gwtech.iod@olesinski.com
GW Flex sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa rodo@globalworth.pl